Alkavat koulutukset
30.10.2017

Työrauha kouluihin ja esiopetukseen -koulutusten tavoitteena on kehittää henkilöstön osaamista ja antaa konkreettisia työkaluja kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön sekä koulun toimintakulttuurin muutokseen työrauhan saavuttamiseksi.

1.11.2017

Opiskelija ymmärtää strategisen suunnittelun ja johtamisen merkityksen organisaation/yrityksen kokonaisohjauksen näkökulmasta. Hän tunnistaa toimintaympäristöjen kansallisia ja kansainvälisiä haasteita ja niiden vaikutuksia omaan työhönsä.
Opiskelija hallitsee strategisen suunnitteluprosessin ja kykenee analysoimaan toimintayksikön/palveluliiketoiminnan strategiseen suunnitteluun ja johtamiseen/kehittämiseen liittyviä periaatteita ja toimintoja sekä arvioida niiden vaikutuksia. Hän kehittyy käyttämään ja arvioimaan demografisia sekä muita kuvaavia tietoja toimintaympäristön muutoksen suunnitteluun, päätöksenteon ja seurannan tueksi.

Opintojakson sisältö

• Strategisen johtamisen peruskäsitteet
• Strategiseen johtamiseen vaikuttavat kansainväliset, kansalliset ja alueelliset strategiat
• Strategian johtaminen; suunnitteluprosessi ja ennakointi
• Strategian analysointi ja arviointi

1.11.2017

Innovatiivisuutta ja innovointia pidetään proaktiivisen otteen ohella yleisesti merkittävimpinä kilpailukyvyn lähteistä jatkuvasti muutoksessa olevassa toimintaympäristössä. On tärkeää toimia ennakoivasti ja uutta luoden, mutta nämä prosessit tulee viedä läpi onnistuneesti. Opintojaksolla käsitellään innovaatiojohtamisen periaatteita niin projekti-, yritys- kuin verkostotasolla innovaatioprosessien tehokkuuden ja tuottavuuden näkökulmista.
Tulevaisuuden tutkimuksen menetelmät antavat työkaluja tunnistaa toimialan tulevaisuuden vaihtoehtoisia kehityskulkuja. Tarkasteltaessa toimintaympäristön muutoksia tarkoitetaan eri ilmiöiden muutosten tarkastelua sekä sen ymmärtämistä tapahtumien, valintojen ja päätöksenteon aikaansaamiseksi erilaisten tulevaisuusseuraamusten perspektiivistä. Opintojakson suorittanut opiskelija tuntee innovaatioprosessin periaatteet sekä keskeiset toimintaympäristön analyysin tutkimusmenetelmät. Hän saa valmiuksia soveltaa innovaatiojohtamisen ja tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä osana oman alan kehittämistä. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet työyhteisön toimintaa kehittävän tutkimus- ja
kehittämishankkeen suunnitteluun.

Opintojakson sisältö
• Innovaatioprosessi ja tuotekehitys
• Innovoinnin johtaminen ja innovaatioiden hallinta
• Avoin innovaatio
• Ennakoinnin työkalut ja toimintaympäristön analysointi
• Tulevaisuuden tutkiminen ja sen menetelmien hyväksi käyttäminen strategisessa päätöksenteossa

1.11.2017

Oikealla toiminnalla voit yksinkertaisin keinoin pelastaa ihmisen hengen tapaturman tai sairauskohtauksen sattuessa. Ylläpidä siis ensiaputaitojasi. SPR koulutusohjelman mukainen ensiapukoulutus on voimassa kolme vuotta.

Työnantajan velvollisuus on työturvallisuuslain (738/2002 46§) mukaan ylläpitää henkilöstönsä ensiaputaitoja. Ensiaputaitoisten määrä työpaikalla määräytyy työpaikan riskialttiuden ja työntekijöiden lukumäärän mukaan.

Tavoite

Ensiavun peruskurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. Kurssin suorittaneet saavat SPR:n EAI-kortin.

Sisältö

Tapaturmat ja niiden yleisyys
Toiminta tapahtumapaikalla
Potilaan tutkiminen
Elvytystapahtuma
Sairauskohtaukset
Verenvuodot ja sokki
Haavat ja ruhjeet
Pään ja kasvojen vammat
Raajojen murtumat ja nivelvammat
Myrkytykset
Palovammat


7.11.2017

Onko ensiapu I-pätevyytesi vanhentumassa? EAI-kortti on voimassa 3 vuotta. Tule kertaamaan ensiaputaitojasi kertauskurssille ja säilytä EAI-pätevyytesi!
Työnantajan velvollisuus on työturvallisuuslain (738/2002 46§) mukaan ylläpitää henkilöstönsä ensiaputaitoja. Ensiaputaitoisten määrä työpaikalla määräytyy työpaikan riskialttiuden ja työntekijöiden lukumäärän mukaan.

Tavoite

Koulutuksen avulla ylläpidetään ensiapuvalmiuksia hätäensiavussa.

Sisältö

Koulutuksessa kerrataan perustietoja ja -taitoja hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa toimimisesta. Kurssi jatkaa aiemmin suoritetun EAI-pätevyyden voimassaoloa 3 vuotta.


"Olemme olleet tyytyväisiä AIKOPAn tarjoamiin koulutuksiin ja osaamiskartoituksiin. Koulutukset ovat olleet asiantuntevia ja ajankohtaisia. Yhteistyö on ollut helppoa ja sujuvaa."
Kajaanin mamselli
"Olemme tyytyväisiä koulutuksen monipuolisuuteen, joustavuuteen ja ennen kaikkea siihen, miten hyvin AIKOPA osaa huomioida organisaation tarpeet koulutuksen suunnittelussa. Voimme lämpimästi suositella AIKOPAn palveluja erilaisiin valmennuksiin"
Mikko Soininen, toimitusjohtaja
RTG Sales Oy
Tietoa AIKOPAsta

Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA järjestää koulutusta ja kehittää asiakkaiden osaamista yhteistyössä heidän kanssaan. Toimintaamme ohjaavat Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskus. 

 

Jos haluat tutustua tarkemmin taustaorganisaatioihimme, klikkaa oheisia linkkejä:

Oulun yliopisto: www.oulu.fi

Kajaanin ammattikorkeakoulu: www.kamk.fi

Kajaanin yliopistokeskus: http://www.oulu.fi/kajaaninyliopistokeskus/

Yhteydenottopyyntö

Haluatko keskustella asiantuntijamme kanssa tarkemmin yrityksesi tai organisaatiosi kehitystarpeista ja AIKOPAn palveluista? Kerro, mistä olet kiinnostunut ja otamme sinuun yhteyttä.Sähköpostiosoite Puhelinnumero
Tutustu tarkemmin avoimiin korkeakouluopintoihin
Sosiaalinen media