Alkavat koulutukset
31.8.2017
Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa analysoida kriittisesti ja käsitteellistää käytännön toiminnasta nousevia kehittämistarpeita
- kykenee ratkaisemaan käsitteellistämiään ilmiöitä ja vallitsevia toimintatapoja sekä
- argumentoimaan niitä moniäänisesti
- osaa toimia kliinisessä hoitotyössä näyttöön perustuen tulevaisuutta ennakoiden
- osaa hankkia ja arvioida kotimaista ja kansainvälistä tutkimustietoa
- kehittää ja arvostaa näyttöön perustuvaa toimintaa osana hoitotyön ammatillista sekä
- kansallista että kansainvälistä yhteisöllistä asiantuntijuutta

Opintojakson sisältö

Näyttöön perustuva toiminta ja sen taustalla olevat muutostekijät Asiantuntijuus ja asiakaslähtöisyys näyttöön perustuvassa hoitotyössä
Hoitotyön johtaja vastuu näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisessä
Hoitotyöntekijän vastuu näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisessä
Tiedonhankintataidot, tiedon ja tutkimusnäytön arviointi
Systemaattinen kirjallisuuskatsaus
Näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevat toimintamallit
Työyhteisön näyttöön perustuvan hoitotyön nykytilananalyysi
Implementointiprosessi
Näyttöön perustuvan toiminnan muutoksen seuraaminen ja arviointi
Asiantuntijaviestintä
1.9.2017
Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija
- hallitsee laadullisen ja määrällinen aineiston keruun, käsittelyn ja  analyysin sekä osaa soveltaa niitä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
- hallitsee aineiston analyysimenetelmiä ja aineiston tulkintaa
- tietää erilaisiin aineistoihin liittyvien käsitteiden sisällöt niin, että pystyy lukemaan ja hyödyntämään tieteellisiä julkaisuja työn ja työyhteisön
tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
- hallitsee perusteet aineistojen yhdistämisestä, liittämisestä ja  sulauttamisesta sekä aineistojen tulkinnasta mixed methodsin mukaisesti
- arvioi kriittisesti aineiston käsittelyn, analyysin ja tulkinnan luotettavuutta ja eettisyyttä sekä hyödyntämismahdollisuuksia
- hallitsee oman alansa tutkimiseen ja kehittämiseen liittyvät tilastotieteen perusmenetelmät
- tietää tilastollisen testauksen ja päättelyn perusteet sekä osaa suorittaa yleisimmin käytettyjä testauksia

Opintojakson sisältö

Laadullisen aineiston vaatimuksia ja aineiston analyysin edellytyksiä
Laadullisen aineiston käsittely, analysointi ja tulkinta sekä kvantifiointi
Sisällön analyysi
Laadullisen ja määrällisen aineiston yhdistäminen (mixed methods)
Määrällisen aineiston vaatimuksia ja aineiston analyysin edellytyksiä
Määrällisen tutkimusaineiston kerääminen, käsittely, analysointi ja tulkinta
-tilasto, mitta-asteikot, muuttujat, otantamenetelmät, otos, kato, perusjoukko, tilastollisen tutkimuksen vaiheet, havaintomatriisi
-aineiston kuvaaminen (keski- ja hajontaluvut, kuviot ja taulukointi)
-muuttujien väliset yhteydet/riippuvuudet
-taulukointi ja grafiikka
-tilastollisen testauksen perusteet
1.9.2017
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa laadukkaita, asiakasryhmän tarpeiden ja yrityksen liikeidean mukaisia ruokapalveluita erilaisissa matkailuun liittyvissä tilanteissa. Opiskelija osaa hyödyntää ruoan mahdollisuuksia matkailun kehittämisessä.
1.9.2017
Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa selittää ruokapalvelun merkityksen osana matkailun kokonaispalvelua ja osaa arvioida erilaisille asiakasryhmille tarjottavien ruokapalveluiden laatutekijöitä Opiskelija osaa selittää ruokapalveluprosessin eri vaiheet ja vaihtoehtoiset toimintatavat eri vaiheissa sekä ymmärtää ruokapalvelun kustannuksiin vaikuttavat tekijät. Opiskelija osaa kerätä ja hyödyntää asiakaspalautetta ruokapalveluiden kehittämisessä.

Opintojakson sisältö
Ruokapalvelun laatu ja laatutekijät
Ruokalista- ja ateriasuunnittelu
Elintarviketuntemus ja hankintatoiminta
Ruoanvalmistusmenetelmät ja ammattikeittiölaitteet
Tarjoilu ja anniskelu erilaisissa tilaisuuksissa
Asiakaspalautteen kerääminen
1.9.2017

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa erotella matkailuun liittyvät ruokapalvelut. Hän osaa selittää ja toteuttaa ruokapalvelukokonaisuuden osatekijät paikallisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Opintojakson sisältö
Erilaisten vakioaterioiden suunnittelu ja toteutus
Ruoanvalmistus ulkotapahtumissa
Tilaustarjoilun hoitaminen
Juomatarjoilun toteutus (alkoholit ja muut juomat)
Somistus, elämykset ja kulttuuri ruokapalveluiden osatekijänä
Ruokaturvallisuus erilaisissa ruokatarjoiluissa
Asiakkaan erityistarpeiden huomioiminen ruokapalveluissa
Ruokapalveluiden hinnoittelu ja kannattavuus
Asiakasviestintä
1.9.2017
Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöisiä ruoka- ja juomapalveluita erilaisissa tilaisuuksissa ruokaturvallisuus, ympäristö ja viihtyvyystekijät huomioiden. Opiskelija osaa rakentaa yhteistyösuhteita matkailualan toimijoiden kanssa.

Opintojakson sisältö
Ruokapalveluiden suunnittelu ja toteutus yhteistyössä työelämän kanssa.
1.9.2017

Learning outcomes of the course
Becoming a recognized, desired destination is a demanding marketing challenge. During the course students will approach the marketing of countries, regions and places from different angles.

Course contents
Marketing of countries, regions and places from theoretical and practical angles.

1.9.2017

Opintojaksolla perehdytään yrittäjyyden ja aluekehittämisen linkittymiseen toisiinsa. Opintojaksolla peehdytään yrittäjyyden käsitteeseen, sen ilmenemismuotoihin ja eri tieteenalojen tapaan lähestyä yrittäjyyttä sekä tutustutaan yrittäjyyden merkitykseen kansantaloudessa ja aluetaloudessa sekä yrittäjyyden erityispiirteisiin.
Opintojakso antaa opiskelijalle aluekehittämisessä vaadittavan tietoperustan. Opinnoissa tutustutaan aluekehityksen vuorovaikutteiseen toimintatapaan sekä taloudellisiin ja verkostollisiin rakenteisiin. Opiskelija oppii tunnistamaan liiketoiminnan alueellisia kehittämistarpeita sekä kehitystyön eriäviä
muotoja. Aluekehittämistä tarkastellaan tiedon ja osaamisen tuottamisena ja soveltamisena alue-, organisaatio- yritys- ja tuotetasolla sekä palveluyrittäjyyden edistämisen tukena alueiden
kehittymisessä.

Opintojakson sisältö
• Yrittäjyys käsitteenä ja ilmiönä
• Yrittäjyyden kansantaloudellinen ja aluetaloudellinen merkitys
• Yrittäjyys ja start up -yrittäjyys
• Alueellinen kehittäminen

4.9.2017
Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija tietää vuorovaikutuksellisen tukemisen eri näkökulmien ydinsisällöt ja osaa hyödyntää tietoa toiminnassaan.Opiskelija tietää ryhmän lainalaisuudet ja osaa ohjata hoidollisia ryhmiä. Opiskelija saa valmiuksia työryhmän jäsenenä ja vetäjänä toimimiseen.Opiskelija tietää erilaisten toiminnallisten menetelmien mahdollisuudet mielenterveystyössä ja osaa hyödyntää niitä työssään joko itsenäisesti tai yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa.

Opintojakson sisältö

Vuorovaikutuksellisen tukemisen erilaiset näkökulmat.
Vuorovaikutuksellinen tukeminen ryhmässä.
Toiminnalliset menetelmät vuorovaikutuksen välineenä.
11.9.2017
Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija osaa soveltaa keskeisiä hoitotyön auttamismenetelmiä potilaan/asiakkaan sairastuessa akuutisti sekä äkillisesti muuttuvissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää akuuttihoidon palvelujärjestelmän rakenteen ja osaa toimia osana moniammatillista hoitoketjua. Opiskelija varmistaa omalla toiminnallaan potilasturvallisuuden toteutumisen.

Opintojakson sisältö

Hoidon tarpeen arvioiminen
Peruselintoimintojen turvaaminen hoitotyön keinoin
Lääkehoito
Keskeiset apuvälineet
Palvelujärjestelmä ja hoitoketju
12.9.2017

Lisätietoa koulutuksesta täältä

Koulutuksen esite: Syöpä_erko_esite_160317.pdf

12.9.2017

Kohderyhmä

Tutkintoon johtavan koulutuksen käytännön harjoittelun ohjaajat ja muut asiasta kiinnostuneet.

Tavoite

Ohjaava hoitaja kehittää valmiuksiaan ohjata ja opettaa hoitotyön opiskelijoita heidän ammattitaitoa edistävässä harjoittelussaan.

Sisältö

tiistai 12.9.2017 klo 8.30 - 16.00 Lähtökohtia ohjaukseen ja opettamiseen. Luokkatila TA20L149 (TAITO 2)

tiistai 26.9.2017 klo 8.30 - 16.00 Ohjausvälineet opiskelijaohjauksessa. Luokkatila TA20L149 (TAITO 2)

tiistai 24.10.2017 klo 8.30 - 16.00 Opiskelijalähtöinen ohjaus. Luokkatila TA20L149 (TAITO 2)

tiistai 7.11.2017 klo 8.30 - 16.00 Ohjaaja roolimallina.
Luokkatila TA21L169 (TAITO 2)

tiistai 21.11.2017 klo 8.30 - 16.00 Ammattitaitoa edistävän harjoittelun arviointi. Luokkatila TA20L149 (TAITO 2)

Toteutus

Lähiopetus 40 h ja itsenäinen työskentely 40 h


21.9.2017

Kuolevan tai parantumattomasti sairaan potilaan hoitotyön tarkoituksena on tukea ja hoitaa yksilöllisesti kuolevaa ihmistä ja hänen läheisiään parhaalla mahdollisella tavalla inhimillisiä arvoja kunnioittaen. Hoidon järjestämisen tulee perustua lakiin ja eettisiin periaatteisiin, potilaan fyysiset, psyykkiset ja hengelliset tarpeet huomioiden. Hoitotyön ammattilaisen on tärkeää huolehtia myös omasta työhyvinvoinnistaan.

Koulutus soveltuu terveysalalla työskenteleville, jotka hoitavat työssään kuolevia potilaita ja kohtaavat heidän omaisiaan. Koulutukseen sisältyy luentoja, työnohjauksellisia oppimiskeskusteluja ja työelämälähtöinen tehtävä.

Tavoitteet

Koulutuksen jälkeen osallistujilla on:

  • keskeiset tiedot palliatiivista hoitoa ohjaavista säännöksistä ja toimintaperiaatteista ja niiden soveltamisesta käytännön hoitotyössä
  • valmiuksia suunnitella palliatiivisen ja saattohoidon toteutusta sekä hoitaa kuolevaa potilasta osana moniammatillista tiimiä oman työnkuvansa puitteissa
  • valmiuksia kohdata saattohoitopotilas ja hänen omaisensa
  • valmiuksia kehittyä ammatillisesti saattohoitajana ja saattohoitoa tekevän työyhteisön jäsenenä


Keskeiset sisällöt

  • palliatiivista ja saattohoitoa koskevat säädökset ja suositukset, kuolevan kokonaisvaltaisen hoidon suunnittelu ja järjestäminen
  • palliatiivinen hoito: oirehoito, lääkehoito, erityisryhmien saattohoito, akuutit saattohoitotilanteet
  • potilaan ja läheisten tukeminen hoitotyön keinoin
  • hoitajana jaksaminen ja kasvaminen kuolevan hoitoon, ammatillisuutta tukevat toimintatavat

 


21.9.2017

Mittaajan ja kalibroijan ammattitutkinto on tarkoitettu prosessiteollisuudessa mittaus- ja mittausvälineiden kalibrointitehtävissä toimiville ja niihin hakeutuville. Mittaajan ja mittauslaitteiden kalibroijan työtehtävien lisäksi mittaajan ja kalibroijan ammattitutkinnon mukaista pätevyyttä tarvitsevat mm. mittauslaitevastaavat ja laboratorioissa työskentelevät.
Tutkinnosta on hyötyä sekä työntekijöille että työnantajalle.
• Suorittamalla tutkinnon lisäät tietojasi ja taitojasi sekä saat
todistuksen osaamisestasi.
• Työnantaja saa osaavampaa ja motivoituneempaa
henkilökuntaa.
• Mittausten luotettavuus ja jäljitettävyys paranevat.
• Yrityksen luotettavuus lisääntyy.

Tutkinnon osat
Mittaaja ja kalibroijan ammattitutkinnon tutkintotodistuksen saamiseksi on henkilön suoritettava yksi (1) pakollinen tutkinnon osa:
• Suureiden mittaaminen prosessissa.
Lisäksi kolme (3) valinnaisista tutkinnon osista:
• Lämpötilan mittauslaitteiston kalibrointi
• Paineen mittauslaitteiston kalibrointi
• pH:n mittauslaitteiston kalibrointi
• Johtokyvyn mittauslaitteiston kalibrointi
• Ei-automaattisten vaakojen kalibrointi
• Automaattisten vaakojen kalibrointi
• Muun mittauslaitteiston kalibrointi.

Tutkinnon suorittaminen
Tutkinnon suorittaminen alkaa henkilökohtaistamisesta ja opintosuunnitelman tekemisestä. Oppiminen voi tapahtua työssäoppimalla tai/sekä valmistavan koulutuksen kautta. Ammattitaidon osoittamista varten tehdään näyttösuunnitelma.
Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla hyväksytysti tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen tutkintotilaisuuksissa käytännön työssä ja toiminnassa. Jokainen tutkinnon osa arvioidaan erikseen.

Valmistava koulutus
Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA tarjoaa tutkinnon osiin valmistavaa koulutusta. Koulutuksessa osallistujat perehtyvät laaja-alaisesti mittaustekniikan perusteisiin, SI-järjestelmään, mittausepävarmuuteen, jäljitettävyyteen sekä erilaisten laitteiden kalibrointiin.
Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan 1–1,5 vuotta.

Lisätietoja koulutuksesta
Hannu Tikkanen, suunnittelija
puh. 044 710 1631
hannu.tikkanen @aikopa.fi


"Olemme olleet tyytyväisiä AIKOPAn tarjoamiin koulutuksiin ja osaamiskartoituksiin. Koulutukset ovat olleet asiantuntevia ja ajankohtaisia. Yhteistyö on ollut helppoa ja sujuvaa."
Kajaanin mamselli
"Olemme tyytyväisiä koulutuksen monipuolisuuteen, joustavuuteen ja ennen kaikkea siihen, miten hyvin AIKOPA osaa huomioida organisaation tarpeet koulutuksen suunnittelussa. Voimme lämpimästi suositella AIKOPAn palveluja erilaisiin valmennuksiin"
Mikko Soininen, toimitusjohtaja
RTG Sales Oy
Tietoa AIKOPAsta

Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA järjestää koulutusta ja kehittää asiakkaiden osaamista yhteistyössä heidän kanssaan. Toimintaamme ohjaavat Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskus. 

 

Jos haluat tutustua tarkemmin taustaorganisaatioihimme, klikkaa oheisia linkkejä:

Oulun yliopisto: www.oulu.fi

Kajaanin ammattikorkeakoulu: www.kamk.fi

Kajaanin yliopistokeskus: http://www.oulu.fi/kajaaninyliopistokeskus/

Yhteydenottopyyntö

Haluatko keskustella asiantuntijamme kanssa tarkemmin yrityksesi tai organisaatiosi kehitystarpeista ja AIKOPAn palveluista? Kerro, mistä olet kiinnostunut ja otamme sinuun yhteyttä.Sähköpostiosoite Puhelinnumero
Tutustu tarkemmin avoimiin korkeakouluopintoihin
Sosiaalinen media