Aluekehittäminen ja yrittäjyys, YAMK

5 op

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään yrittäjyyden ja aluekehittämisen linkittymiseen toisiinsa. Opintojaksolla peehdytään yrittäjyyden käsitteeseen, sen ilmenemismuotoihin ja eri tieteenalojen tapaan lähestyä yrittäjyyttä sekä tutustutaan yrittäjyyden merkitykseen kansantaloudessa ja aluetaloudessa sekä yrittäjyyden erityispiirteisiin.
Opintojakso antaa opiskelijalle aluekehittämisessä vaadittavan tietoperustan. Opinnoissa tutustutaan aluekehityksen vuorovaikutteiseen toimintatapaan sekä taloudellisiin ja verkostollisiin rakenteisiin. Opiskelija oppii tunnistamaan liiketoiminnan alueellisia kehittämistarpeita sekä kehitystyön eriäviä
muotoja. Aluekehittämistä tarkastellaan tiedon ja osaamisen tuottamisena ja soveltamisena alue-, organisaatio- yritys- ja tuotetasolla sekä palveluyrittäjyyden edistämisen tukena alueiden
kehittymisessä.

Opintojakson sisältö
• Yrittäjyys käsitteenä ja ilmiönä
• Yrittäjyyden kansantaloudellinen ja aluetaloudellinen merkitys
• Yrittäjyys ja start up -yrittäjyys
• Alueellinen kehittäminen

Ajankohta
1.9.2017 - 31.12.2017
syyslukukausi 2017, tarkemmat tiedot elokuussa suunnittelijalta
Ilmoittautuminen
Lisätietoja
suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@aikopa.fi, 044 7101 395
Haku alkaa
Haku päättyy
7.8.2017
Opintojen taso
YAMK
Koulutusala
Aktiviteettimatkailu
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opetusmuoto
Lähiopetus
Hinta
75 €. Esteen sattuessa peru ilmoittautumisesi vähintään viikkoa ennen ensimmäistä opiskelupäivää. Muutoin laskutamme 50 % kurssimaksusta.
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Henkilöt, joilla on työkokemusta esimiestyöstä, suoritettuna alan amk-tutkinto ja jotka haluavat kehittää erityisesti johtamisosaamistaan ja/tai harkitsevat hakeutumista yamk-tutkintokoulutukseen. Myös opistotason tutkinnon omaavat henkilöt voivat avoimen AMK:n opiskelijoina suorittaa yamk-opintoja, mutta heillä ei ole mahdollisuutta hakeutua ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi.
Opettaja
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2017
Julkaisupäivä 5.4.2017
Muokattu 2.6.2017 14:52:57