Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen, YAMK

5 op

Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa analysoida kriittisesti ja käsitteellistää käytännön toiminnasta nousevia kehittämistarpeita
- kykenee ratkaisemaan käsitteellistämiään ilmiöitä ja vallitsevia toimintatapoja sekä
- argumentoimaan niitä moniäänisesti
- osaa toimia kliinisessä hoitotyössä näyttöön perustuen tulevaisuutta ennakoiden
- osaa hankkia ja arvioida kotimaista ja kansainvälistä tutkimustietoa
- kehittää ja arvostaa näyttöön perustuvaa toimintaa osana hoitotyön ammatillista sekä
- kansallista että kansainvälistä yhteisöllistä asiantuntijuutta

Opintojakson sisältö

Näyttöön perustuva toiminta ja sen taustalla olevat muutostekijät Asiantuntijuus ja asiakaslähtöisyys näyttöön perustuvassa hoitotyössä
Hoitotyön johtaja vastuu näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisessä
Hoitotyöntekijän vastuu näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisessä
Tiedonhankintataidot, tiedon ja tutkimusnäytön arviointi
Systemaattinen kirjallisuuskatsaus
Näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevat toimintamallit
Työyhteisön näyttöön perustuvan hoitotyön nykytilananalyysi
Implementointiprosessi
Näyttöön perustuvan toiminnan muutoksen seuraaminen ja arviointi
Asiantuntijaviestintä
Ajankohta
31.8.2017 - 31.3.2018
syksy 2017, kevät 2018
Ilmoittautuminen
viimeistään 28.8.2017 alla olevan linkin kautta tai koulutussihteeri Tiina Silvennoinen, puh. 044 7101 124, tiina.silvennoinen@aikopa.fi. Jos perut ilmoittautumisesi ilmoittautumisajan päätyttyä, laskutamme 50 % kurssimaksusta.
Lisätietoja
suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@aikopa.fi, puh. 044 7101 395
Haku alkaa
Haku päättyy
28.8.2017
Opintojen taso
YAMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opetusmuoto
Lähiopetus
Hinta
75 €
Yhteystiedot
Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, tehtävät

Oppimateriaali
Aika ja paikka

Lähiopetus vuonna 2017:

31.8.2017 klo 8.15–11.30
27.9.2017 klo 8.15–16.00
15.11.2017 klo 8.15–14.00

Vuonna 2018 (alustava tieto, muutokset mahdollisia):

25.1.2018 klo 8.15–16.30
lisäksi 11 h tutkimusklubitoimintaa, ajankohdat sovitaan tunneilla

Kajaanin ammattikorkeakoulu

Edeltävät opinnot
Opettaja
TtT, yliopettaja Rauni Leinonen
TLO
Arviointi
Kiitettävä

Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen
Opiskelija
- hallitsee tutkimustiedon kriittiseen etsimisen, analysoinnin, arvioinnin ja kansainvälisten tutkimusten
- laaja-alaisen hyödyntämisen työelämässä
- hallitsee erinomaisesti tutkimustiedon ja näyttöön perustuvan hoitotyön seuraamisen, arvioinnin ja
- kehittämisen työelämässä
- hallitsee näyttöön perustuvan toiminnan kokonaisprosessin
- osoittaa hallitsevansa erinomaisesti työelämässä vaadittavaa viestintä- ja kielitaitoa tehtävien
- raportoinnissa ja esittämisessä sekä käyttää vieraskielistä materiaalia kriittisesti
- pystyy raportoimaan tehtävistä kansainvälisesti
Työelämän kehittämisosaaminen (ks. ops:n alkuosa)

Hyvä

Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen
Opiskelija
- hallitsee tutkimustiedon kriittiseen etsimisen, analysoinnin, arvioinnin ja kansainvälisten tutkimusten
- hyödyntämisen työelämässä
- hallitsee tutkimustiedon ja näyttöön perustuvan hoitotyön seuraamisen, arvioinnin ja kehittämisen
- työelämässä
- osaa soveltaa näyttöön perustuvan toiminnan kokonaisprosessia
- osoittaa hallitsevansa työelämässä vaadittavaa viestintä- ja kielitaitoa tehtävien raportoinnissa ja
- esittämisessä sekä pykii käyttämään vieraskielistä materiaalia
Työelämän kehittämisosaaminen (ks. ops:n alkuosa)

Tyydyttävä

Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen
Opiskelija
- pyrkii tutkimustiedon kriittiseen etsimiseen, tarkasteluun ja kansainvälisten tutkimusten lukemiseen
- hallitsee perusteita tutkimustiedon ja näyttöön perustuvan hoitotyön seuraamisesta ja arvioinnista
- tuntee näyttöön perustuvan toiminnan kokonaisprosessin
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.1.2018
Julkaisupäivä 14.6.2017
Muokattu 14.6.2017 10:37:57