Aineiston käsittely, analyysi ja tulkinta, YAMK

5 op

Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija
- hallitsee laadullisen ja määrällinen aineiston keruun, käsittelyn ja  analyysin sekä osaa soveltaa niitä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
- hallitsee aineiston analyysimenetelmiä ja aineiston tulkintaa
- tietää erilaisiin aineistoihin liittyvien käsitteiden sisällöt niin, että pystyy lukemaan ja hyödyntämään tieteellisiä julkaisuja työn ja työyhteisön
tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
- hallitsee perusteet aineistojen yhdistämisestä, liittämisestä ja  sulauttamisesta sekä aineistojen tulkinnasta mixed methodsin mukaisesti
- arvioi kriittisesti aineiston käsittelyn, analyysin ja tulkinnan luotettavuutta ja eettisyyttä sekä hyödyntämismahdollisuuksia
- hallitsee oman alansa tutkimiseen ja kehittämiseen liittyvät tilastotieteen perusmenetelmät
- tietää tilastollisen testauksen ja päättelyn perusteet sekä osaa suorittaa yleisimmin käytettyjä testauksia

Opintojakson sisältö

Laadullisen aineiston vaatimuksia ja aineiston analyysin edellytyksiä
Laadullisen aineiston käsittely, analysointi ja tulkinta sekä kvantifiointi
Sisällön analyysi
Laadullisen ja määrällisen aineiston yhdistäminen (mixed methods)
Määrällisen aineiston vaatimuksia ja aineiston analyysin edellytyksiä
Määrällisen tutkimusaineiston kerääminen, käsittely, analysointi ja tulkinta
-tilasto, mitta-asteikot, muuttujat, otantamenetelmät, otos, kato, perusjoukko, tilastollisen tutkimuksen vaiheet, havaintomatriisi
-aineiston kuvaaminen (keski- ja hajontaluvut, kuviot ja taulukointi)
-muuttujien väliset yhteydet/riippuvuudet
-taulukointi ja grafiikka
-tilastollisen testauksen perusteet
Ajankohta
1.9.2017 - 31.5.2018
syksy 2017 ( 3 op), kevät 2018 ( 2 op)
Ilmoittautuminen
viimeistään 28.8.2017 alla olevan linkin kautta tai koulutussihteeri Tiina Silvennoinen, puh. 044 7101 124, tiina.silvennoinen@aikopa.fi. Jos perut ilmoittautumisesi ilmoittautumisajan päätyttyä, laskutamme 50 % kurssimaksusta.
Lisätietoja
suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@aikopa.fi, puh. 044 7101 395
Haku alkaa
Haku päättyy
28.8.2017
Opintojen taso
YAMK
Koulutusala
Poikkialainen
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opetusmuoto
Lähiopetus
Hinta
75 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Osallistuminen lähiopetukseen ja tehtävät
Oppimateriaali
Aika ja paikka

Lähiopetus vuonna 2017:

1.9.2017 klo 8.15–14.00
28.9.2017 klo 8.15–11.30
12.10.2017 klo 10.00–14.00
15.11.2017 klo 14.15–15.45

Opetuksen ajankohdat vuonna 2018 ilmoitetaan oppitunneilla.

Edeltävät opinnot
Opettaja
TtT, yliopettaja Rauni Leinonen ja tuntiopettaja Simo Määttä
TLO
Arviointi
Hyväksytty / Hylätty

Hyväksytty
Opiskelija
- hallitsee erilaisiin aineistoihin liittyvät peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä
- hallitsee laadullisen/määrällinen aineiston käsittelyn, analyysin ja tulkinnan perusteet
- tunnistaa aineiston käsittelyn, analyysin ja tulkinnan luotettavuuteen sekä
eettisyyteen liittyvät perusasiat ja osaa soveltaa niitä
- suorittaa tilaston perusajot teknisesti oikein ja suunnitellusti
- osaa tulkita tilastotuloksia oikein
- osaa tulkita laadullisia tuloksia aineistoon perustuen kriittisesti
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.5.2018
Julkaisupäivä 14.6.2017
Muokattu 30.8.2017 12:17:43