Aikopa, aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Oulun yliopisto Kajaanin ammattikorkeakoulu

 

hiker-1984421.jpg

 HUOMISEN MATKAILUKOHDE -erikoistumiskoulutus 30 op

TERVETULOA MUKAAN!

 

Alan ammattilasille suunnattu Huomisen Matkailukohde -erikoistumiskoulutus kohdentuu asiantuntijuuden vahvistamiseen. Koulutus keskittyy etenkin kesämatkailutuotteiden kehittämiseen Keski-Euroopan markkinoille.

Koulutuspaketti koostuu kahdesta kokonaisuudesta. Matkakohteen tarjonnan kehittämisvaiheessa viet eteenpäin yritystäsi ja sen palveluita ja tuotteita asiakaslähtöisesti, ennakoivasti ja kohderyhmät huomioiden. Koulutuskokonaisuuden myyntivaiheessa otat haltuun tulevaisuuden myyntikanavat, lisäät omia kansainvälisiä myyntitaitojasi, kehität tuotteittesi myynti- ja markkinointistrategian kohderyhmän mukaan, ja teet myyntimatkan tai vaikka digikampanjan kohdemarkkinoille.


Koulutuksen ajankohta:     toukokuu 2017 – syyskuu 2018

Laajuus:                               30 opintopistettä

Kohderyhmä: Vaatimuksena on restonomi (AMK) tai tradenomi (AMK)-tutkinto. Muu soveltuva korkeakoulututkinto käy myös, jos hakijalla on vahva matkailu- ja ravitsemisalan työkokemus. Koulutukseen voidaan myös valita henkilö, jolla ei ole korkeakoulututkintoa, mutta hänellä on vahva ja monipuolinen työkokemus toimialalta (matkailu- ja ravitsemisala) ja aikaisempi opistoasteen tutkinto.

Koulutus toteutetaan ylemmän amk tutkinnon tasoisena ja osa opintojaksoista hyväksytään suoritukseksi YAMK-tutkinnossa.

Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa.

Sisältö, toteutus ja ajankohdat:

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Opintojen aikana saat asiantuntijoiden sparrausta ja tukea, sekä keskustelet alan asiantuntijoiden kanssa kesämatkailun mahdollisuuksista. Osallistut lähikontakti- ja verkostoitumistilaisuuksiin eri paikkakunnilla. Osassa opintoja opiskelet etäopiskelumahdollisuuksia hyödyntäen. Opintojen loppuvaiheessa sinulla on mahdollisuus osallistua opintomatkalle Keski-Eurooppaan.

Matkakohteen tarjonnan kehittäminen 15 op

Ennakoiva asiakasymmärrys 5 op

Ajankohta: toukokuu-kesäkuu 2017
Aloitusseminaari ja lähipäivät toteutetaan Kuopio-Tahko alueella.

Opintojaksolla paneudut tulevaisuustiedon hankintaan ja sen hyödyntämiseen, millaisia tulevaisuuden trendejä on nähtävissä, ja miten ne vaikuttavat matkailu- ja ravitsemisalaan. Tulevaisuustyöpajassa pohdit lähitulevaisuuden haasteita ja havaittavissa olevia trendejä, sekä sitä, miten nämä vaikuttavat organisaatioiden toimintaan.
         - kuluttajakäyttäytyminen ja sen muutos
         - trendit ja megatrendit
         - yhteiskunnallinen muutos
         - strategiset kohderyhmät - kohderyhmäajattelu
         - tiedon hyödyntäminen yrityksen strategisella tasolla

 Matkailun toimintaympäristöt ja verkostoituminen 5 op


Ajankohta: elokuu-syyskuu 2017
Toteutus verkkototeutuksena.

Opintojaksolla syvennyt matkailun makro- ja mikrotason toimintaympäristöjen tunnistamiseen sekä näiden vaikutusten analysoinnin kehittämiseen omaan toimintaan kytkeytyen. Matkailuyritys ei toimi tyhjiössä, vaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäröivän toimintaympäristön kanssa. Strategisen tason ymmärrys auttaa toiminnan mahdollisuuksien tunnistamisessa ja hyödyntämisessä.
         - mikro- ja makrotason toimintaympäristöjen analysointi
         - matkailutuote (alue)
         - lainsäädännön huomioiminen
         - verkostot ja verkostoituminen
         - ympäristönäkökulma

Asiakaskokemus ja matkailun tuotekehitys 5 op

Ajankohta: lokakuu-marraskuu 2017
Lähipäivät toteutetaan Rovaniemellä.

Opintojaksolla tarkastelet erilaisia mahdollisuuksia luoda arvoa yritykselle, asiakkaalle ja yrityksen sidosryhmille tuotekehityksen avulla. Tuotekehitystä lähestyt elämysten tuottamisen, verkostoitumisen ja ennakoinnin näkökulmista.
         - kesämatkailutuotteen ennakoiva ja vastuullinen kehittäminen
         - ansaintalogiikka ja arvonluonti
         - verkostolähtöinen kohdekehittäminen

Myynnin ja myyntijohtamisen kehittäminen 15 op

Matkailualan myynti- ja markkinointistrategiat 5 op

Ajankohta: tammikuu-helmikuu 2018
Lähipäivät Rovaniemellä/Kajaanissa/Kuopiossa.

Opintojaksolla paneudut matkailualan palveluiden ja tuotteiden kansainväliseen myyntiin ja markkinointiin oman yrityksesi kohderyhmille. Teet strategisia valintoja eri markkinointi- ja jakelukanavien käytöstä tukien yrityksesi liiketoiminnan tavoitteita.
         - matkailualan monimuotoiset myynti-, markkinointi- ja jakelukanavat, sosiaalisen median kanavat
         - digitaalinen markkinointi ja myynti
         - asiakaskokemuksen johtaminen osana liiketoimintakonseptia

Kansainvälisen myyntiosaamisen kehittäminen 5 op

Ajankohta: huhtikuu-toukokuu 2018
Lähipäivät Rovaniemellä/Kajaanissa/Kuopiossa.

Opintojaksolla tutustut ja kehität kohderyhmälähtöistä kansainvälisen, erityisesti Keski-Euroopan markkinoiden, myynnin johtamista ja kehittämistä sekä kuluttaja- että yritysmyynnissä. Samalla lisäät ymmärrystäsi eri kulttuureista ja niiden vaikutuksista ostokäyttäytymiseen. Vahvistat osaamistasi mielikuvien myynnissä ja kehität taitojasi kansainvälisessä myynnissä ja sen johtamisessa. Lisäksi tutustut kansainvälisiin myyntiverkostoihin ja myyntiä tukeviin tahoihin ja niiden hyödyntämiseen tuloksekkaassa myyntityössä.
         - intohimo ja asenne
         - kulttuuriymmärrys
         - mielikuvien myynti
         - kohderyhmäajattelu ja valinnat (ryhmä/indis)
         - myyntiverkostot ja myyntiä tukevat tahot (Visit Finland, alueelliset toimijat)

Tuotereflektio 5 op

Ajankohta: kesäkuu-syyskuu 2018
Opintojakso sisältää opintomatkan ulkomaille (kesäkuu 2018) ja päätösseminaarin Kajaanissa (elokuu tai syyskuu 2018).

Opintojakson aikana testaat kehittämiäsi tuotteita ja myyntitaitojasi Keski-Eurooppaan suuntautuvalla opinto- ja myyntimatkalla. Myyntimatkan tarkoituksena on tavata mahdollisia jälleenmyyjiä. Matkalla myös tutustutaan kohdealueen tarjontaan sekä verrataan omaa toimintaa ja tuotteita niihin. Tarkkailua tehdään monella eri tasolla: matkailualueilla, matkailutuotteissa, markkinoinnissa ja verkostoitumisessa. Vaihtoehtoisena suorituksena voit toteuttaa esim. digitaalisen myynti- ja markkinointikampanjan valitulle kohderyhmälle.
         - opintomatka Keski-Eurooppaan tai muu vaihtoehtoinen suoritus (esim. digikampanja)
         - tuotteen arviointi ja itsearviointi

Järjestäjät: Koulutus toteutetaan yhteistyössä Kajaanin, Lapin ja Savonian ammattikorkeakoulujen kanssa

Hinta: 1 000 euroa (alv 0%). Hinta sisältää kotimaan opintomatkat. Ulkomaille suuntautuvan opintomatkan kuluista opiskelija vastaa itse. Maksu suoritetaan kahdessa erässä, kesäkuussa 2017 ja marraskuussa 2017.

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen (ennen koulutuksen alkua) tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitetaan koko koulutusmaksu (poikkeuksena lääkärin todistuksella osoitettu sairaus).

Hakeminen:
Hakuaika 2.3.2017 klo 9.00 – 30.3.2017 klo 15.00

Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella

Valintaperusteet:
Valintaperusteita ovat aiempi tutkinto, työkokemus ja motivaatioessee, jotka pisteytetään. Maksimipistemäärä näistä on 100 pistettä.

Pisteytys jakaantuu seuraavasti:
Aiempi tutkinto: 10 pistettä korkeakoulututkinnosta (muista tutkinnoista ei pisteitä)
Työkokemus matkailu- ja ravitsemisalalta 30.4.2017 mennessä kertynyt työkokemus maksimissaan 40 pistettä. Pisterajat työkokemuksen mukaan seuraavasti:
         • 3 – 5 vuotta = 15 pistettä
         • 5 – 10 vuotta = 25 pistettä
         • yli 10 vuotta = 40 pistettä
Hakulomakkeen motivaatioesseestä voi saada maksimissaan 50 pistettä.

Motivaatioesseessä on kaksi osaa
Motivaatioesseessä hakija perustelee opiskelumotivaationsa sekä esittelee kehittämistehtävän valintaa ja perusteluja. Motivaatioessee koostuu kahdesta osasta ja niiden yhteinen pituus on noin 2 sivua tai maksimissaan 1 000 sanaa.

Osa 1. Oma motivaatio hakeutua koulutukseen.

Kirjoita pohtiva essee, jossa tarkastelet omaa motivaatiotasi hakeutua koulutukseen.
    • Millaista matkailu- ja ravitsemisalan osaamista sinulla jo on?
    • Millaisia vahvuuksia omaat?
    • Miksi tarvitset koulutuksen tarjoamaa osaamista?

Osa 2. Kehitettävän yrityksen tai organisaation sekä kehitettävien tuotteiden kuvaus.

Erikoistumiskoulutuksen ydin on matkailu- ja ravitsemisalan yritysten kansainvälistymisessä. Opintojen keskeisenä tavoitteena on viedä eteenpäin yrityksen ja sen työntekijöiden kv-osaamista ja rakentaa kansainvälisten markkinoiden kriteerit täyttäviä tuotteita.
    • Kuvaa lyhyesti yritys tai kohdeorganisaatio.
    • Esittele esseessä kehittämisaihe, joka on tärkeä oman kehittymisesi ja kohdeorganisaation kansainvälistymisen     kannalta.
    • Perustele kehittämisaihe; miksi yritys tai kohdeorganisaatio tarvitsee kansainvälistymisosaamista?

Palauta motivaatioessee sekä liitteet (kopio tutkintotodistuksestasi ja työtodistuksistasi) 30.3.2017 klo 15 mennessä lataamalla ne hakulomakkeen yhteydessä olevan linkin kautta.

Voit myös toimittaa motivaatioesseen ja liitteet 30.3.2017 klo 15.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen aikopa@aikopa.fi tai paperisena osoitteeseen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA, PL 52, 87101 Kajaani.

Paikan vastaanotto: opiskelijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta 28.4.2017 mennessä sähköpostitse osoitteeseen aikopa@aikopa.fi.

Esite

Lisätietoja koulutuksesta:
Yliopettaja Pasi Korhonen pasi.korhonen@kamk.fi , p. 044 7101 360